Kategorijos

Informacija

Pirkimo sąlygos ir taisyklės


UAB BIOKRYPTIS PARDUODAMŲ PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikoje registruota UAB Biokryptis, juridinio asmens kodas 125824176, PVM mokėtojo kodas LT100001531515, buveinės adresas P. Lukšio g. 32-7, LT-08222 Vilnius, internetinis adresas www.biokryptis.lt, elektroninio pašto adresas info@biokryptis.lt.
1.2. Pirkėjas – 1) juridinis asmuo, 2) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis disponuoja asmeninėmis lėšomis.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Internetinė parduotuvė – www.biokryptis.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ar paslaugas.
1.5. Taisyklės – šios „UAB Biokryptis parduodamų prekių pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Internetinėje parduotuvėje www.biokryptis.lt (toliau – biokryptis.lt) ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.6. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių ar paslaugų užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę ar kitomis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, telefonu) ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais bei papildymais.
1.7. Užsakymas – prekių ar paslaugų užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti prekės ar paslaugos iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu www.biokryptis.lt  susijusios sąlygos ir nuostatos.
2.2. Įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali tik susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis. Prieš vykdant bet kokių prekių ar paslaugų užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant Užsakymą Pardavėjui, kai pažymi atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių ar paslaugų biokryptis.lt parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė Užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.
2.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2. punkte.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad pagal šių Taisyklių 1.2. punktą, turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.
2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir abiems Šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas, todėl kiekvieną kartą Pirkėjas prieš pateikdamas Užsakymą turi atidžiai perskaityti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija skelbiama Internetinės parduotuvės tinklapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo. Pardavėjas neprivalo įspėti Pirkėjo apie pasikeitusias Taisykles. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių Užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su nauja Taisyklių redakcija.
2.8. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus Sutarties sudarymui, prekių pristatymui bei komunikavimui su Pirkėju, Pardavėjas tvarko vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES 2016/679), LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
3.2. Pirkėjas gali susipažinti su informacija apie Sutarčiai sudaryti Pardavėjo renkamus asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą tretiesiems asmenims, Pardavėjo patvirtintoje ir viešai paskelbtoje Privatumo politikoje. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai ją perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. 

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes biokryptis.lt šiais būdais:
       4.1.1. internetu užsiregistruodamas biokryptis.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
       4.1.2. internetu nesiregistruodamas biokryptis.lt;
       4.1.3. el. paštu, adresu info@biokryptis.lt (nurodydamas nuorodą į prekę ir aprašydamas norimą variantą);
       4.1.4. per užklausos formą ,,Klauskite apie šią prekę", esančią konkrečios prekės aprašymo kortelėje (nurodydamas pageidaujamos užsakyti prekės pavadinimą, kiekį, rekvizitus sąskaitai, pristatymo adresą, kontaktinio asmens informaciją).
4.2. Pardavėjo taikoma minimali užsakymo suma - 10 Eur be PVM.
4.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes vienu iš Taisyklių 4.1.1.-4.1.2. punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Internetinės parduotuvės sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis (tvarkomi biokryptis.lt Privatumo politikoje numatyta tvarka).
4.4. Užsakymai, pateikti vienu iš Taisyklių 4.1.3.-4.1.4. punktuose nurodytų būdų, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
4.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, apmoka už prekes dalį (avansinis mokėjimas) arba visą kainą pagal Pardavėjo atsiųstą išankstinę sąskaitą. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.
4.6. Pirkėjui pateikus užsakymą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
4.7. Pardavėjas patikrina Užsakymą ir Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia išankstinę sąskaitą. Išankstinė sąskaita Pirkėjui siunčiama tik Pardavėjo darbo dienomis (nurodyta Internetinės parduotuvės kontaktų informacijoje). Pirkėjo Užsakymas pradedamas vykdyti tik šiose Taisyklėse numatytu terminu gavus Pirkėjo apmokėjimą, kitaip Užsakymas anuliuojamas.
4.8. Jei Pirkėjo užsakytų prekių nėra Pardavėjo sandėlyje ar yra nepakankams jų likutis, apie prekių pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas papildomai el. paštu arba telefonu. Jei dalis užsakomų prekių Pardavėjo sandėlyje yra, o kita dalis gali būti pristatoma vėliau, užsakymas gali būti skaidomas į kelias dalis.
4.9. Prekių pristatymo terminas ir jo skaičiavimas yra nurodomas Pardavėjo po užsakymo atsiųstame papildomame pranešime Pirkėjui. Jei toks pranešimas atskirai nepateikiamas ar kyla kitų neaiškumų, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo dienos pagal Pardavėjo nurodytą pristatymo tvarką.
4.10. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad prekė nėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.3. punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją el. paštu arba telefonu ir Užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
4.11. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už prekes ar paslaugas, gali netvirtinti Pirkėjo Užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.
4.12. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu gali būti siunčiami kiti informaciniai pranešimai, susiję su prekių ar paslaugų užsakymu, taip pat sutinka, kad prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo.

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje biokryptis.lt šių Taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti Sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@biokryptis.lt, ne vėliau kaip per per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita. 
5.3. Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma Pirkėjui - juridiniam asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.
5.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes.
5.5. Taisyklių 5.2. punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. 
 5.5. Pirkėjas turi kitų teisių, nustatytų Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis biokryptis.lt parduotuve.
6.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją Internetinės parduotuvės skyriuje ,,Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
6.5. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.
6.6. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes ir nurodyti raštiškai. Siuntų tarnybos atstovui pristačius prekes, Pirkėjas privalo jas patikrinti prie siuntų tarnybos atstovo, kad įsitikintų, jog prekės pristatytos nesugadintos/ nesudaužytos. Negalima leisti siuntų tarnybos atstovui išvažiuoti nepatikrinus ar prekės nesugadintos, o jei sugadintos, siuntų tarnybos atstovas privalo pažymėti defektą ir/ar surašyti aktą. Tuo atveju, jei prekė pristatyta sugadinta – Pirkėjas neturėtų pasirašyti ant siuntų tarnybos atstovo dokumentų ir prekių nepriimti. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
6.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti Internetinės parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Internetinės parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Internetine parduotuve.

7. PARDAVĖJO TEISĖS

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 dalyje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.
7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo Užsakymą, jei Pardavėjui, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
7.5. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi prekių sandelyje; transporto kompanija vėluoja pristatyti prekę ir pan.). Apie tai nedelsiant Pirkėjas indormuojamas telefonu arba el. paštu.
7.6. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti Pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.
7.7. Jei Internetinėje parduotuvėje dėl sistemos klaidos nurodoma neteisinga prekės kaina, Pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti Pirkėjo Užsakymą  prieš tai jį  informavęs.
7.8. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Internetine parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Internetinėje parduotuvėje.
7.9. Pardavėjas turi  teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris pagal šias Taisykles neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo veiksmų.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekę.

9. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

9.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir be PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuotos. Prekių pristatymo kaina yra nuo 5 Eur be PVM. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir tūrio, apskaičiuojama bei patikslinama po Užsakymo patvirtinimo ir yra nurodoma Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami Internetinės parduotuvės skiltyje „Pristatymas“. Pirkėjui taip pat yra sudaroma galimybė prekes atsiimti pačiam, savo transportu, Pardavėjo Internetinės parduotuvės nurodytu adresu. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas Internetinėje parduotuvėje gali keistis.
9.2. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Užsakymo apimtį ar Pirkėjo istoriją, gali taikyti papildomas prekių ar paslaugų nuolaidas.
9.3. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pateikiamas platus prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta prekės kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ir/arba telefonu. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę teisinga kaina, Pardavėjas atšaukia Užsakymą. Anuliavus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.
9.4. Pirkėjas už prekes ar paslaugas gali atsiskaityti šiais būdais:
       9.4.1. banko pavedimu (apmokėjimas į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje, per sąskaitoje nurodytą terminą. Mokėjimo paskirtyje nurodant Užsakymo numerį arba išansktinės sąskaitos numerį);
       9.4.2. banko kortele arba grynaisiais pinigais (apmokėjimas atsiskaitant už prekes Pardavėjo biure);
       9.4.3. atidėtas mokėjimas (atsižvelgiant į bendradarbiavimo su Pirkėju istoriją arba kitas sąlygas).
9.5. Išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas nurodomas Pardavėjo atsiųstoje išankstinėje sąskaitoje.
9.6. Užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos.

10. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

10.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklapyje, taip pat ji gali būti pateikiama kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.
10.3. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

11. PREKIŲ PRISTATYMAS

11.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, Užsakymo paraiškoje turi nurodyti pageidavimą prekes gauti su Pardavėjo parinktu transportu, už jį apmokant kartu su užsakoma preke ir (ar) paslauga, arba atsiimti nemokamai Pardavėjo biure (prekių atsiėmimo vietoje) adresu P. Lukšio g. 32-7, Vilniuje.
11.2. Pardavėjui paruošus Užsakymą atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas el. paštu arba telefonu.
11.3. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir kontaktinio asmens telefono numerį.
11.4. Prekės pristatomos darbo dienomis 8:00 - 17:00 val.
11.5. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Pirkėjo apmokėtas prekes Pirkėjui arba transporto įmonės atstovas perduoda prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus transporto įmonės atstovą, priima prekes. Jeigu prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai prekė perduodama vežėjui.
11.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba Užsakymo paraiškoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
11.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
11.8. Esant poreikiui, t. y. norint užtikrinti Pirkėjui savalaikį prekių pristatymą, Pardavėjas gali įpareigoti savo verslo partnerį pristatyti prekes tiesiogiai Pirkėjui.
11.9. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Pardavėjo nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms, nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
11.10. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.
11.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
11.12. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.
11.13. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
11.14. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame siuntos vežėjo siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, siuntos vežėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
11.15. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.
11.16. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu info@biokryptis.lt, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija ar rasti prekės kokybės trūkumai, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.
11.17. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir/arba prekės (-ių) nuotraukas.
11.18. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

12. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA

12.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklapyje biokryptis.lt.
12.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
       12.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę internetiniame tinklapyje biokryptis.lt.
       12.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
       12.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
12.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito prietaiso, kuriame jis peržiūri prekes, ypatybių.
12.4. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
12.5. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.
12.6. Pardavėjas nesuteikia prekėms papildomos kokybės garantijos.
12.7. Garantija netaikoma prekėms, kurios pažeistos dėl paties Pirkėjo kaltės, naudojant prekę ne pagal paskirtį ir/arba dėl tyčinio/neatsargaus Pirkėjo elgesio su preke, taip pat prekėms dėl natūralaus jų nusidėvėjimo.
12.8. Pardavėjas, įvertinęs Pirkėjo pateiktą informaciją, gali pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkama; grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus už prekę pinigus.
12.9. Garantija galioja tik tada, jei Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės įsigijimo pirkimo – pardavimo dokumentą, ar kitą dokumentą, patvirtinanti prekės įsigijimą iš Pardavėjo.

13. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

13.1. Pirkėjas fizinis asmuo, norėdamas grąžinti įsigytą kokybišką prekę ar pakeisti ją kita analogiška preke gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@biokryptis.lt, nurodant grąžinamos ar keičiamos prekės pavadinimą, prekių įsigijimo dokumento numerį, grąžinimo priežastis.
13.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju arba pakeisti prekę tik tuo atveju, jei prekė grąžinama originalioje tvarkingoje pakuotėje, nebuvo sugadinta, nebuvo naudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo. Kartu turi būti pateikiami visi prekės įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
13.3. Grąžinamą kokybišką prekę Pirkėjas turi pristatyti į UAB Biokryptis biurą, adresu P. Lukšio g. 32-7, Vilnius.
13.4. Pirkėjui, grąžinančiam kokybišką prekę, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Pinigai, sumokėti už pirminį prekės pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.
13.5. Jeigu keičiant kokybišką prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
13.6. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui analogiškos tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
13.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 13.2. straipsnyje nurodytų prekės grąžinimo sąlygų.
13.8. Pinigai už grąžintą kokybišką prekę grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia Pardavėją nurodytu adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
13.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu
13.10. Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės atvežtos ir parduotos pagal specialius Pirkėjo užsakymus, taip pat specialiai pagamintos Pirkėjui pagal jo patvirtintus maketus, matuojamos prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, supjaustytos ar pan.
13.11. Teisė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti Sutarties juridiniams asmenims nėra taikoma. Kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.
13.12. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
13.13. Nekokybiškų prekių grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per šį laikotarpį Pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės kokybės trūkumų.
13.14. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti nekokybišką prekę, turi informuoti Pardavėją el. paštu info@biokryptis.lt, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, prekių įsigijimo dokumento numerį, grąžinimo priežastis, pateikti broko įrodymus (foto, video, pan.).
13.15. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti Pardavėjo:
      - pakeisti netinkamos kokybės prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
      - atitinkamai sumažinti prekės kainą;
      - per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
      - grąžinti sumokėtus pinigus ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
13.16. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 13.15. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
13.17. Pirkėjas, grąžinantis nekokybišką ir (ar) trūkumų turinčią prekę, turi ją grąžinti tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, taip pat prekę grąžinti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo. Kartu turi būti pateikiami visi prekės įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
13.18. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos nekokybiškos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių punkte 13.17. nurodytų prekių grąžinimo sąlygų.
13.19. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita iš Pirkėjo pasiimti tokią prekę, o įsitikinęs, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės bei neturint galimybės jos pakeisti analogiška kokybiška preke, grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
13.20. Pinigai už grąžintą netinkamos kokybės prekę grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia Pardavėją. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
13.21. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
13.22. Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta prekė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@biokryptis.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 615 53554. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokią prekę ir ją pakeisti tinkama preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia Pardavėją. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
14.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
14.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
14.6. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

15. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

15.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.
15.2. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
15.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, laiškams patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais.
16.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ir/ar pažeidimo yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
16.3. Pirkėjas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu turi pateikti Pardavėjui. Tokius raštus prašome siųsti el. pašto adresu info@biokryptis.lt.