PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika reglamentuoja BIOKRYPTIS, UAB (toliau – „Bendrovė“) klientų, įskaitant Bendrovės svetainės https://www.biokryptis.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientas“) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Tvarkydama Kliento asmens duomenis Bendrovė laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Kliento tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Duomenų valdytojas – BIOKRYPTIS, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 125824176, veiklos vykdymo adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.  

Naudodamasis Bendrovės Svetaine, taip pat užsakydamas prekes ar paslaugas kitais būdais, bei suteikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, Klientas sutinka su šios Privatumo politikos taisyklėmis ir nuostatomis.

Kokie Kliento asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi

Bendrovė renka ir toliau tvarko asmens duomenis, kuriuos Klientas savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, naudodamasis Svetaine, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą arba užsakydamas prekes ir paslaugas kitu būdu: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, registracijos adresas, prekių pristatymo adresas, fizinio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, duomenys, susiję su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, pvz. prekė ir (ar) paslauga bei jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas netiesiogiai pateikia užsakydamas prekes ar paslaugas naudodamasis Svetaine, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Kliento naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, jam prisijungus prie Svetainės: prisijungimo IP adresas ir laikas, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija.

Bendrovė saugo Kliento duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokiais tikslais renkami ir tvarkomi Kliento asmens duomenys

Bendrovė renka ir tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

  • ·      Prekių ir paslaugų pirkimo (užsakymo) vykdymui ir administravimui. 
  • ·     Kliento identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, siekiant atsakyti į Kliento klausimus dėl Bendrovės tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų.
  • ·      Su prekių ir paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui.
  • ·      Susisiekimui su Klientu dėl įsipareigojimų vykdymo.
  • ·      Tiesioginės rinkdaros tikslais (tik turint išankstinį Kliento sutikimą).

Kaip tvarkomi ir saugomi Kliento asmens duomenys

Bendrovė užtikrina, kad Kliento asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami. Kliento asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokias teises turi Klientas

Kaip asmens duomenų subjektas Klientas turi šias teises:

  • ·     Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti, patikslinti neteisingus netikslius Kliento duomenis, reikalauti ištrinti su Klientu susijusius asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti. Reikalauti ištrinti su Klientu susijusius asmens duomenis, kai Klientas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis arba, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • ·      Nesutikti, kad su Klientu susiję asmens duomenys būtų tvarkomi ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą.
  • ·   Atsisakyti Bendrovei pateikti asmens duomenis, tačiau tuo atveju, jeigu Bendrovė negalės suteikti pageidaujamų prekių ar paslaugų pageidaujančiam Klientui, reikalavimas dėl prekių ar paslaugų neteikimo negalės būti reiškiamas. 

Bendrovė įgyvendins aukščiau nurodytas Kliento teises gavusi Kliento raštišką prašymą bei Klientui tinkamai patvirtinus savo tapatybę (el. paštu info@biokryptis.lt, siunčiant paštu - adresu P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius).

Klientas manydamas, kad jo teisės buvo pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kliento asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Asmens duomenys gali būti kaupiami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik tada, kai Klientas duoda sutikimą. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Klientams prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Sutikimas, kad Kliento asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti pateikiamas įvairiais būdais: pateikus raštišką sutikimą, sutartyje, Svetainėje ar kitoje laikmenoje išreiškiant sutikimą gauti komercinius ir kitokio pobūdžio Bendrovės teikiamų paslaugų pasiūlymus.

Tais atvejais, kai Bendrovė tiekdama prekes ar teikdama paslaugas jau yra gavusi Kliento asmens duomenis  iš paties Kliento, šiuos duomenis Bendrovė gali naudoti be atskiro Kliento sutikimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ar pasiūlymus.

Kam teikiami Kliento asmens duomenys

Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Bendrovė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento naudai (pvz., buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjas, logistikos paslaugų teikėjai), teisėsaugos institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu.

Kliento asmens duomenys gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

Teisinė atsakomybė

Klientas privalo Bendrovei pateikti tik teisingus savo ar atstovaujamų asmenų duomenis. Pateikęs klaidingus ar netikslius duomenis, Klientas privalo informuoti Bendrovę apie savo ar atstovaujamų asmenų duomenų pasikeitimus.

Bendrovė nėra atsakinga už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtą žalą tuo atveju, jeigu Klientas, nurodydamas savo ar atstovaujamų asmenų duomenis, nurodė juos neteisingus, netikslius arba neinformavo Bendrovės apie pasikeitimus.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdama Bendrovės Svetainėje. Privatumo Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Svetainėje.

Tolimesnis naudojimasis Svetainės paslaugomis reiškia, kad Klientas sutinka su šiomis Privatumo politikos taisyklėmis ir nuostatomis.

Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.