Kategorijos

Informacija

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

UAB Biokryptis (toliau – Bendrovė) šia privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindus, kuriais kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos Bendrovė renka apie Bendrovės valdomos internetinės parduotuvės www.biokryptis.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) vartotojus, Bendrovės biuro lankytojus, pirkėjus, kitus Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčius asmenis (toliau – Klientas). Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Klientui norint pasiekti Bendrovės teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilus telefonas, planšetė ar kt.) naudojamas.

Bendrovės rekvizitai:

UAB Biokryptis
Įmonės kodas: 125824176
Buveinės adresas: P. Lukšio g. 32-7, LT-08222, Vilnius, Lietuva
Tel. Nr. +370 615 53554
El. pašto adresas: info@biokryptis.lt

Klientas yra prašomas atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Kliento duomenimis, bei duomenų tvarkymo sąlygos. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Internetinėje parduotuvėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Tvarkydama Kliento asmens duomenis Bendrovė laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Klientas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
Bendrovė taiko visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad Bendrovės surinkti duomenys apie Klientą būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.
Ši Politika taikoma visiems Klientams, įskaitant ir Klientus, kurie nėra prisiregistravę Internetinėje parduotuvėje.
Kliento asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė.

Bendrovės renkami Kliento duomenys 

Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Kliento duomenis:

 • duomenis, kuriuos Klientas nurodo pildydamas formas Internetinėje parduotuvėje. Šie duomenys yra Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, internetinio protokolo (IP) adresas, užsakomos prekės ir /ar paslaugos pavadinimas, prekės pristatymo adresas, prekės ir /ar paslaugos apmokėjimo duomenys bei kita informacija, teikiama pildant registracijos formą, registruojantis Internetinėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, siunčiant pranešimus sistemoje, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie Internetinės parduotuvės sutrikimus.
 • duomenis, susijusius su Kliento užsakymų pateikimu ir vykdymu, kai Klientas užsako Bendrovės prekes ir /ar paslaugas lankydamasis Bendrovės biure, elektroniniu paštu, telefonu ir pan., įskaitant Kliento vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, IP adresą, įsigyjamos prekės ir /ar paslaugos pavadinimą, prekės pristatymo adresą, prekės ir /ar paslaugos apmokėjimo duomenis;
 • visą susirašinėjimą tarp Kliento ir Bendrovės (Internetinėje parduotuvėje, elektroniniu paštu, pokalbių lange, trumposiomis žinutėmis telefonu ir kt. ryšio priemonėmis);
 • duomenis apie Kliento naršymo Internetinėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių ir /ar paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
 • Kliento vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, kitus duomenis, susijusius su lankymųsi Internetinėje parduotuvėje ar naudojimąsi ja, kai šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir Klientas tuo tikslu yra davęs savo sutikimą.

Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Klientas.

Kliento duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė renka ir tvarko Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

 • prekių ir /ar paslaugų pirkimo (užsakymo) vykdymui ir administravimui;
 • pirkimo – pardavimo sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui;
 • Kliento identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, siekiant atsakyti į Kliento klausimus dėl Bendrovės tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų;
 • su prekių ir /ar paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui;
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • susisiekimui su Klientu dėl įsipareigojimų vykdymo;
 • atsiskaitymui už prekes ir /ar paslaugas banko pavedimu, banko kortelėmis Bendrovės biure;
 • reklaminės informacijos teikimui, kai Klientas yra davęs sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkdaros tikslu;
 • paslaugų plėtros, statistinių duomenų analizės bei tikslinio rinkodaros orientavimo tikslais;
 • Klientų informavimui apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus;
 • Klientų aptarnavimo kokybės tikslu.

Kliento duomenų saugojimas

Bendrovė užtikrina, kad Kliento duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami. Kliento asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Bendrovė primena, kad, nors ir imasi tinkamų veiksmų Kliento informacijai apsaugoti, nei viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Bendrovė saugo Kliento duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kliento duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Tiesioginės rinkodaros tikslu Kliento duomenis Bendrovė gali kaupti ir tvarkyti šiais atvejais:

 • kai Klientas duoda sutikimą tokiam duomenų tvarkymui;
 • kai esantis Bendrovės Klientas nėra išreiškęs prieštaravimo jo duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių prekių ar paslaugų rinkodarai.

Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šiais būdais:

 • pateikiant individualiai Klientui pritaikytus reklaminius skelbimus, pranešimus apie Bendrovės vykdomas akcijas ar kitą panašią informaciją;
 • elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškius su Bendrovės pasiūlymais ir naujienomis.

Sutikimas, kad Kliento asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti pateikiamas įvairiais būdais: Internetinėje parduotuvėje registracijos formoje atitinkamame langelyje uždėjus varnelę, pateikus raštišką sutikimą, sutartyje ar kitoje laikmenoje išreiškiant tokį sutikimą.
Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi ir saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ar pasiūlymus.

Kliento duomenų teikimas

Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Kliento, gali būti tvarkomi Bendrovės ar Bendrovės tiekėjų (duomenų tvarkytojų) personalo. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
Tais atvejais, kai Kliento duomenys yra tvarkomi Bendrovės duomenų tvarkytojų, Bendrovė yra sudariusi su jais sutartis, tinkamai reglamentuojančias duomenų tvarkytojų pareigas.
Klientų duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik šiais atvejais:

 • jei yra Kliento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento naudai (pvz., buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjas, logistikos paslaugų teikėjai, tarnybinių stočių (serverių) nuomos, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir kitas paslaugas įmonei teikiančioms įmonėms.Šiems paslaugų tiekėjams suteikiami asmens duomenys tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Kliento teisėtus interesus;
 • teisėsaugos institucijoms, kai tam yra pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

Tuo atveju, kai Klientui yra suteikiamas slaptažodis (arba kai Klientas jį pasirenka pats), kuris įgalina Klientą naudotis tam tikromis Internetinės parduotuvės funkcijomis, Klientas yra pats atsakingas už slaptažodžio konfidencialumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims.
Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Kliento pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Kliento duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

Kliento teisės

Klientas turi šias teises:

 • būti informuotas apie jo duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 metus;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Klientas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai.
 • gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad tokie duomenys galėtų būti persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, kai asmuo nesutinka ar atšaukia sutikimą duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai Bendrovė negali ištrinti Kliento duomenų dėl jų reikalingumo sutarties vykdymui ar dėl teisės aktų privalomo vykdymo;
 • atsisakyti Bendrovei pateikti asmens duomenis, tačiau tuo atveju, jei Bendrovė negalės suteikti pageidaujamų prekių ir /ar paslaugų pageidaujančiam Klientui, reikalavimas dėl prekių ir /ar paslaugų neteikimo negalės būti reiškiamas.
 • Klientas, nesutikdamas su Bendrovės veiksmais ar neveikimu, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bendrovė įgyvendins aukščiau nurodytas Kliento teises gavusi raštišką Kliento prašymą bei Klientui tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Visos užklausos ir prašymai turi būti siunčiami Bendrovės el. paštu adresu info@biokryptis.lt arba registruotu paštu adresu P. Lukšio g. 32-7, LT-08222, Vilnius.
Bendrovė, gavusi Kliento prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė informuos Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Slapukai

Klientas, naršydamas Internetinėje parduotuvėje, gali duoti sutikimą, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi slapukai. Slapukai, tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant Internetinėje parduotuvėje ir yra išsaugomi Kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai reikalingi siekiant individualizuoti Kliento naršymo patirtį ir jam rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent jo poreikiams. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
Paspaudęs „sutinku“ arba toliau tęsdamas naršymą Internetinėje parduotvėje Klientas sutinka su slapukų įdiegimu ir naudojimu. Sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti. Klientas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įrašo, gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Klientas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Teisinė atsakomybė

 • Klientas privalo Bendrovei pateikti tik teisingus savo ar atstovaujamų asmenų duomenis. Pateikęs klaidingus ar netikslius duomenis, Klientas privalo informuoti Bendrovę apie savo ar atstovaujamų asmenų duomenų pasikeitimus.
 • Bendrovė nėra atsakinga už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtą žalą tuo atveju, jeigu Klientas, nurodydamas savo ar atstovaujamų asmenų duomenis, nurodė juos neteisingus, netikslius arba neinformavo Bendrovės apie pasikeitimus.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šios Politikos sąlygas apie tai pranešdama Bendrovės Internetinėje parduotuvėje. Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
Tolimesnis naudojimasis Internetinės parduotuvės paslaugomis reiškia, kad Klientas sutinka su šios Politikos taisyklėmis ir nuostatomis.
Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Kontaktinė informacija

Klientų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@biokryptis.lt.